E-commerce, Sprzedaż konsumencka

Fotolia 61306119 SE-commerce, Sprzedaż konsumencka

Zespół naszej kancelarii wspiera przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów lub usług przez internet. Zapewnimy kompleksowe wsparcie w prowadzonej działalności niezależnie od wielkości firmy, branży czy formy prawnej. W portfolio współpracujących z nami podmiotów znajdują się zarówno podmioty już funkcjonujące na rynku e-commerce jak i firmy wchodzące na ten rynek, które rozpoczynają sprzedaż towarów i usług w sieci, jako nowym kanale dystrybucji.


Profesjonalnie zabezpieczamy działalność firm naszych Klientów i minimalizujemy ryzyka, aby spokojnie mogli skupić się na rozwoju biznesu. Dostosowujemy zaplecze prawne do biznesowego modelu działania danej firmy, preferencji oraz grup docelowych dla ich produktów czy usług.

 

Nasze wsparcie dla przedsiębiorców branży e-commerce obejmuje:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia struktur prawnych dla świadczenia usług on-line;
 • audyt prawny prowadzonej działalności, z uwzględnieniem zawartości statutów, regulaminów, ogólnych warunków świadczenia usług;
 • tworzenie oraz opiniowanie umów, kontraktów, porozumień i innej dokumentacji wymaganej do świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem internetu, w tym umów z podwykonawcami;
 • tworzenie regulaminu sklepu internetowego, polityki prywatności;
 • tworzenie pełnej dokumentacji, związanej ze sprzedażą internetową prowadzoną przez sklepy internetowe (tworzenie druków zamówień, druków odstąpienia od umowy, reklamacji);
 • opracowywanie procedur reklamacji oraz koniecznej w tym zakresie dokumentacji;
 • opracowywanie warunków gwarancji respektujących prawa odbiorcy towarów i usług;
 • tworzenie polityki zwrotów właściwej pod względem prawnym;
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów marketingu on-line, w tym marketingu targetowanego;
 • doradztwo w zakresie programów lojalnościowych i partnerskich w e-commerce;
 • doradztwo w zakresie polityk dotyczących cookies;
 • doradztwo w zakresie struktur prawnych płatności on-line;
 • doradztwo w zakresie wymów regulacyjnych prezentowania towarów i usług;
 • doradztwo w zakresie obsługi prawnej kontraktów reklamowych;
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony praw konsumenta, ochrony danych osobowych, sprzedaży konsumenckiej, zawierania umów na odległość;
 • wsparcie w zakresie ochrony autorskich praw majątkowych lub osobistych w sieci;

Nasz zespół świadczy także następujące usługi związane z szeroko rozumianym wsparciem prowadzonej działalności, zabezpieczając firmy Klientów przed sankcjami nakładanymi przez urzędy państwowe;

 • doradztwo w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją (np. nielegalnym wykorzystywaniem zdjęć towarów, ich opisów etc.);
 • monitoring i alerty w zakresie zmian stanu prawnego pod kątem wykonywanej działalności;
 • opracowanie taktyki procesowej i reprezentacja przedsiębiorców w sporach z klientami (konsumentami) oraz kontrahentami (podmioty gospodarcze);
 • dochodzenie należności finansowych od klientów i kontrahentów na drodze postępowania polubownego, sądowego oraz egzekucyjnego.

 

Informacja o kancelarii

Affre i Wspólnicy to kancelaria specjalizująca się w szeroko rozumianym prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej.

Doradzamy Klientom w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, prawa konsumenckiego oraz zgodności umów i regulaminów z tym prawem, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawa reklamy, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

W zakresie prawa własności przemysłowej nasze pomoc obejmuje zarówno kwestie rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, jak i ochronę know-how oraz transfer technologii oraz innych praw własności przemysłowej.

więcej...